Tehetséggondozó Programunk alapja:

Nemzeti Tehetség Program – a 126/2008. (XII.4.) OGY határozat a Nemzeti Tehetség Program elfogadásáról, a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásának elveiről, valamint a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásának és működésének elveiről 1. számú melléklete.

Megtiszteltetés számunkra, hogy óvodánkat, Tehetségponttá nyilvánította a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács, 2011. január 19-től „Tehetségpontként"  megkezdtük működésünket.

2013. szeptember 14-től, mint „Akkreditált Kíváló Tehetségpont" – működhetünk tovább.

A tehetségek segítésének intézményi hagyományai

A programban megfogalmazott értékek is azt a célt szolgálják, hogy az óvodánkba járó gyermekek minél teljesebben bontakoztathassák ki tudásukat, személyiségüket.

Minthogy az óvoda szerepe a megismerési folyamatokban alapozó jellegű, természetes, hogy a „tehetségígéretek” segítésében is alapozó szerepe van.

Óvodapedagógiai munkánk során a legfontosabb feladatunk a gyermekek számára a szeretetteljes, elfogadó, bátorító légkör és környezet biztosítása, ami fejlődésüket minden téren elősegíti, érzelmi biztonságot ad, motivál, aktivizál.

A gyermeknek tisztában kell lennie saját értékeivel, de nem szabad, hogy túlbecsülje azt. Egy-egy kiemelkedő gyermek integrálásában segíthet néhány más, intellektuális téren nem olyan kiváló társa. Ezek a gyermekek általában jó szociális érzékkel rendelkeznek. Ilyenkor mindannyian átélhetik, hogy nem csak az intellektuális kiválóság az érték.

A zenei, képzőművészeti vagy mozgásos tevékenységek szerencsésen egészíthetik ki az intellektuális irányultságot, segíthetik a gyermek érzelmi-szociális fejlődését akkor is, ha a gyermek, ezeken a területeken nem rendelkezik jó adottságokkal. Arra törekszünk, hogy a gyermekek jól érezzék magukat az óvodában, s számukra a legfontosabb tevékenységet, a játékot gyakorolhassák. Társaikkal kedvükre barátkozhassanak, a számukra érdekes tevékenységek aktív résztvevői lehessenek. Ezek a megismerő tevékenységek minden gyermek számára egyaránt hasznosak lehetnek. Törekszünk célirányosan motiválni őket úgy, hogy ezekben valóban érdeklődésüknek megfelelően részt vegyenek. A kiemelkedő adottságúnak tűnő gyermekek számára ugyanúgy lehetőséget teremtünk mindenre, mint bármely más gyermeknek.

Céljaink a kezdetektől változatlanok: Olyan fiatalokat akarunk nevelni, akik biztos alapkészségekre épített, megalapozott tudás birtokában, magas szintű szociális kompetenciával, másokkal együttműködve érvényesülnek az életben.

Olyan támogató és szakszerű környezet megteremtése, amelyben a „tehetség-ígéretek” minél korábbi életkorban felfedezhetőek és komplex fejlesztő tehetségprogrammal kiemelkedő képességeik továbbfejlesztése biztosítottá válik. A „tehetség-ígéretekć gondozása egyre inkább a mindennapok részévé válik és magában hordozza a tehetségazonosításának állandó lehetőségét.

Alapelveink:

  1. a tehetség ígéretek erős oldalának fejlesztése

  2. a gyermekek tehetségével összefüggő gyenge területek erősítése

  3. kiegyensúlyozott, elfogadó, szeretetteljes óvodai légkör megteremtése

  4. feltöltődés, pihenés.

Programunk egyik legfontosabb célkitűzése a kiemelkedő képességű, kiválóan kreatív gyermekek felfedezése, személyiségük optimális fejlesztése (megelőzve a tehetségígéretek elkallódását,felismerve az alulteljesítő gyermekekben bujkáló kiváló képességeket).

Arra törekszünk, hogy a kiválóan kreatív, átlag feletti intellektuális és szociális képességekkel és az ehhez kapcsolódó nagyfokú motivációval rendelkező tehetségígéreteknek olyan tanulási helyzeteket teremtünk, ami a tág érdeklődési területüket kielégíti, illetve tovább bővíti.

Közben kérdéskultúrájukat, logikus gondolkodásukat, problémamegoldó képességüket, memóriájukat és kifejezőkészségüket is fejlesztjük. Különösen hasznos lehet, hogy a gyermekek egymásról, különböző képességeikről sokféle információt gyűjtsenek be, a képességek által minél több tehetségterületekkel találkozhassanak.

Tehetséggondozásunk alapfeltétele a bátorító légkör és a lehetőségek  biztosítása. Vegyes és homogén életkorú csoportjainkban, a mindennapi tanulásos cselekvéses helyzetekbe építjük be a kreativitást fejlesztő feladatokat. A gyermekek szabadon dönthetnek részt kívánnak-e venni a felkínált tevékenységekben. Ezek a tanulási helyzetek nyitottak, bármikor elérhetőek, de a kilépés lehetősége is biztosított a gyermekek számára.

Az óvodapedagógusnak az a szerepe, hogy észrevegye, támogassa és komplex ismeretekhez juttassa a gyermekeket, hagyja kalandozni a tudomány világában.

Többféle lehetőség kínálkozik a vegyes összetételű csoportokban a tehetségfejlesztésre, itt a dúsítás, gazdagítás mellett a gyorsítás módszere is megjelenik spontán módon, az életkori sajátosságok miatt, hiszen a kicsik, ha akarnak, részt vehetnek a nagyoknak szánt tevékenységekben. Ez gyorsabb fejlődést biztosít számukra, ugyanakkor saját koruknak megfelelő készségeik zavartalanul fejlődhetnek. Idősebb korban a felkínált gazdagító foglalkozások pótolhatják ezt a módszert a tehetségígéretes gyermekeknek.

Az óvodás gyermekek egészséges személyiségfejlődése akkor valósul meg, ha olyan szabad és érzelmi biztonságot adó, támogató, gondolkodó környezetet teremtünk, melyben egészségesen harmonikusan én-erős személyiséggé fejlődnek.  Ehhez nélkülözhetetlen a gyermekek és az óvodapedagógus között kialakuló érzelmi biztonság, kötődés – ez egy kiscsoportos korú gyermeknél a szeretett óvó néni jelenlétét feltételezi -, mert csak ennek hatására bontakoznak ki a különleges tehetségre utaló speciális képességeik, készségeik, kreativitásuk.