Ebédbefizetés rendje:

minden hónap 2. keddjén reggel 7.00-9.00 óra között.

Pótbefizetés:

a befizetést követő 2. kedd reggel 7.00-9.00 óra között


Önkormányzati utasításra kizárólag ezen a napon van módunkban készpénzes befizetést elfogadni!


Tisztelt Szülők!


A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

21/B. § (1) Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani

a) a bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha

aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy

ae) nevelésbe vették;

2017-ben a bruttó minimálbér 127 500 Ft, a nettó 84 788 Ft, ennek a 130%-a 110 224 Ft

Az ingyenes étkezés jogosultsági feltételeinek fennállását, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. Rendeletben foglaltak szerint kell igazolni.

Az olyan családban, ahol három vagy több gyermeket nevelnek, a normatív kedvezmény megállapításához közös háztartásban élőként kell figyelembe venni

a)a tizennyolc éven aluli,

b)a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben, nappali képzésben tanuló, és

c)életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermeket, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet.

A szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összegének számításánál − a kérelem benyújtásának időpontjában − közös háztartásban élő családtagként kell figyelembe venni az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező

a)a szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát

b)a tizennyolc even aluli gyermeket

c)a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben, nappali képzésben tanuló, és

d)életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermeket, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet, valamint

e)a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény családjogra irányadó  szabályai alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont.

A családbafogadó gyám a saját és a gyámsága alatt álló gyermek tekintetében is kérheti az ingyenes vagy kedvezményes étkezésre való jogosultság megállapítását, ha a fentiekben meghatározott feltételek valamelyik gyermek tekintetében fennállnak.

Az olyan családban, ahol három vagy több gyermeket nevelnek, a családbafogadó gyám saját gyermekeinek és a gyámsága alatt álló gyermekeknek a számát össze kell adni. Az egy főre jutó havi jövedelem összegének számításánál a szülő alatt a családbafogadó gyámot is érteni kell.

Amennyiben a jogosultság feltételei fennállnak, a szülő írásban bármikor benyújthatja nyilatkozatát az intézményvezetőjének.
A feltételek megváltoztatását 15 napon belül írásban kell bejelenteni!

A szülőnek kötelessége havonta (ebédbefizetés napján) megrendelnie gyermeke étkezését az óvodatitkárnál, illetve hiányzás esetén azt lemondania. Ennek elmulasztása jogkövetkezményekkel jár (szülői kötelezettség megszegése).

Budapest, 2016. január

Forintos Ilona
óvodavezető

NYILATKOZAT

a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez katt ide


328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról  katt ide

Vonatkozó tartalmak:

3/A. Gyermekétkeztetés,

 1. 6.A térítési díj befizetése és ellenőrzése,

 2. 7.Az ellátások igényléséhez és a térítési díjak megállapításához felhasználható
  bizonyítékok köre,

 3. 8.Záró rendelkezések,

 4. 2.melléklet a 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelethez

 5. 4.melléklet a 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelethez

 6. 6.melléklet a 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelethez

 7. 7.melléklet a 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelethez

 8. 8.melléklet a 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelethez

9. melléklet a 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelethez

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról katt ide

Vonatkozó tartalmak:

 1. 21.§  Gyermekétkeztetés

221/B. §

1/B. §

21/C. §

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről katt ide

Vonatkozó tartalmak:

4. §